[1]
อคฺคธมฺโม (ณ น่าน) พ. 2021. ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา. พุทธมัคค์. 6, 2 (พ.ย. 2021), 244–257.