[1]
ลาวะลี บ., พระครูชัยรัตนากร, เมยไธสง ส. , ผันสว่าง จ., ทุมอนันต์ อ. และ ชมชารี ฉ. 2021. การพัฒนากิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างสมรรถนะจิตใจและทางกายของโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. พุทธมัคค์. 6, 2 (พ.ย. 2021), 77–86.