[1]
สุขวฑฺฒโก พ., ฐิตปุญฺโญ พ., สุเมธปุญฺโญ พ. , ประไกร ช. , ธรรมบุตร บ. , ไชยศิลป์ ณ. และ สารินทร์ ม. 2022. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล. พุทธมัคค์. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 80–95.