[1]
สิทธิมาลิก ณ. , สัจจะหฤทัย เ. และ มณีศรี ช. 2021. กลยุทธ์การสร้างเสริมจิตสาธารณะของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. พุทธมัคค์. 6, 2 (พ.ย. 2021), 172–180.