[1]
สิงห์สนธิ ส. และ สติวโร พ. 2021. วิเคราะห์กุศลกรรมในคัมภีร์วิมานวัตถุ. พุทธมัคค์. 6, 2 (พ.ย. 2021), 208–217.