[1]
คุณสํวโร พ., นรเชฏฺโฐ พ. และ สุขวฑฺฒโน พ. 2021. การพัฒนามนุษย์ในวัชชีปุตตสูตร. พุทธมัคค์. 6, 1 (มิ.ย. 2021), 140–146.