[1]
วรพงศ์พัชร์ ณ. , ผกามาศ พ. , วชิรวงศ์ไพศาล ส. และ ใหญ่ลำยอง จ. 2022. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบปรับตัวของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพภายใต้สถานการณ์วิถีปกติใหม่และวิถีถัดไปในภาคตะวันออกของประเทศไทย. พุทธมัคค์. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 204–218.