[1]
อคฺคธมฺโม (พิมพารัตน์) พ. และ พลเสน ก. 2022. การประยุกต์ใช้หลักอธิปไตยเพื่อพัฒนาผู้บริหารในสังคมไทย. พุทธมัคค์. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 13–21.