[1]
กิตติกาญจนโสภณ ธ. , ประศิริ ศ. และ ภูวคีรีวิวัฒน์ อ. 2022. ความต้องการของผู้ปกครองกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบล-อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร. พุทธมัคค์. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 174–180.