[1]
บุญมีชัย ส. และ สอดส่อง .โ. 2021. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานแผนกการต่างประเทศ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. พุทธมัคค์. 6, 2 (พ.ย. 2021), 162–171.