[1]
หอมชื่น ก., กนกกมเลศ ว. และ โพธิธีรโรจน์ เ. 2022. ศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ของนิสิตชาวต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง. พุทธมัคค์. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 233–243.