[1]
เสฏฐปุตฺโต (พัตรสิงห์) พ. , กตธุโร (มุมทอง) พ. และ สะอาดเอี่ยม ธ. 2022. บทบาทของพระครูปริยัติสุทธิวงศ์กับการสร้างชุมชนคุณธรรมต้นแบบวิถีพุทธในจังหวัดสุรินทร์. พุทธมัคค์. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 36–50.