[1]
ประสมพงศ์ พ. และ ทองบ่อ พ. 2022. การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในยุค 4.0. พุทธมัคค์. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 171–282.