[1]
วุฑฒิชโย .พ. , อมรทตุโต พ. , เชี่ยวเวช ก. และ พระครูเกษมอรรถากร 2022. สิทธิสตรีกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย. พุทธมัคค์. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 282–296.