[1]
พระครูรัตนากรวิสุทธิ์, พระครูสังฆวิสุทธิคุณ และ พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ 2022. พรหมวิหาร 4 กับบทบาทและสิทธิสตรี. พุทธมัคค์. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 269–281.