[1]
เรืองโสม ว. และ บุบผามาลา บ. 2022. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี. พุทธมัคค์. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 37–51.