[1]
สามิบัติ ป. และ หาญชนะ ช. 2022. คุณภาพการให้บริการสาธารณะของที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. พุทธมัคค์. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 120–132.