[1]
เพ็งพรหม เ. 2022. การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหารธรรม. พุทธมัคค์. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 221–228.