[1]
ทองจันทร์ พ. และ โพธิ์สิงห์ ภ. 2022. บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์. พุทธมัคค์. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 311–323.