[1]
หริมเทพาธิป เ., ตาแก้ว ร. , มาโนช พ. และ คุณปัญญา ป. 2023. ปัจจัยพลังอำนาจของชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 42–53.