[1]
กมล พ. และ สิทฺธิเมธี พ. 2023. อุดมการณ์และกระบวนการการเสริมสร้างสังคมสู่วิถีชีวิตใหม่ตามหลักพุทธธรรมของเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดชัยภูมิ. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 87–95.