[1]
กมล พ. และ สุรปญฺโญ พ. 2023. การพัฒนาจริยธรรมของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 105–115.