[1]
อินทโชติ น. 2023. กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล (กรณีศึกษา 3 เทศบาล) ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 180–192.