[1]
ตะวงษา พ. และ บุบผามาลา บ. 2022. การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. พุทธมัคค์. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 118–130.