[1]
(สุรพล โกสิวาล) พ. , พระศรีวินยาภรณ์ และ บุดดาสาร อ. 2022. การเสริมสร้างสติพิจารณาด้วยหลักอภิณหปัจจเวกขณ์. พุทธมัคค์. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 283–297.