[1]
พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ 2023. ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 139–150.