[1]
ทองโชติ จ. และ หาญชนะ ช. 2023. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 243–254.