[1]
(แก่น อคฺควณฺโณ/พุ่มฟัก) พ. 2023. โรคระบาดโควิด 19: ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงพุทธบูรณาการบนฐานพุทธธรรม. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 255–265.