[1]
(สมศักดิ์ เฉื่อยทอง) พ. , บุญโท ส. และ อโณทัย ส. 2023. การบูรณาการพุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาการปฏิบัติงานของพระสงฆ์ไทยด้านสังคมสงเคราะห์ในสังคมยุคดิจิทัล. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 277–288.