[1]
อุทโย (เกตุขาว) พ. , บุญโท ส. และ อโณทัย ส. 2023. รูปแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคของพุทธทาสภิกขุ. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 301–312.