[1]
หันมนตรี พ. , อโณทัย ส. และ สัทธาพงษ์ ก. 2023. ความเป็นเกินจริงของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในสังคมหลังนวยุคมองผ่านพุทธปรัชญา. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 313–323.