[1]
โชคพรประสาท ก. , สัทธาพงษ์ ก. และ อโณทัย ส. 2023. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจในยุคหลังโควิด-19. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 324–334.