[1]
(สุวภัทร ชินขุนทด) พ. , อโณทัย ส. และ สัทธาพงษ์ ก. 2023. คุณค่าเชิงสัญวิทยาของความเชื่อการแก้บนของชาวพุทธไทยต่อพระพุทธโสธรตามมุมมองพุทธปรัชญา. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 75–86.