(1)
ไทยปรีชา ล. ศึกษาความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของพยาบาล ในโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม. Buddhamagga 2019, 1, 12-16.