(1)
หริมเทพาธิป เ. บรรทัดฐานใหม่ของสังคมสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาล: The New Paradigm of the Information Society for Good Governance. Buddhamagga 2016, 1, 22-34.