(1)
อามาตมนตรี พ. วิเคราะห์เสรีภาพในปรัชญาของรพินทรนาถ ฐากูรกับเดวิด ฮิวม์. Buddhamagga 2016, 1, 1-18.