(1)
จตฺตมโล พ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคำสอนในมงคลสูตร. Buddhamagga 2016, 1, 19-24.