(1)
กองกะมุด ส. เบญจศีลในปรัชญาพุทธศาสนากับบัญญัติ 10 ในปรัชญาคริสตศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์. Buddhamagga 2016, 1, 25-32.