(1)
ฐิตธมฺโม พ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร. Buddhamagga 2017, 2, 22-27.