(1)
กมล พ. เปรียบเทียบการรับรู้ของจิตในพุทธปรัชญาเถรวาทกับเอ็ดมุนด์ ฮุสเซิร์ล. Buddhamagga 2016, 2, 53-61.