(1)
กฤดากร ณ อยุธยา ค. ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค. Buddhamagga 2017, 2, 22-31.