(1)
อามาตมนตรี พ. ตำรวจที่ดี : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์. Buddhamagga 2017, 2, 1-11.