(1)
อุ่นธง อ. ปรัชญาประเพณีของศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย. Buddhamagga 2017, 2, 12-21.