(1)
วิจิตรฐะพันธุ์ ณ. ปรัชญาประเพณีของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย. Buddhamagga 2018, 3, 11-18.