(1)
สมจารี (หลวงกัน) พ. เยาวชนกับการบรรลุธรรมในมุมมองของพุทธปรัชญาเถรวาท. Buddhamagga 2018, 3, 40-50.