(1)
พลปญฺโญ พ. ปัญหาและหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21. Buddhamagga 2018, 3, 25-35.