(1)
ชูศรี พ. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีเมตตาโดยการคบคนดี. Buddhamagga 2019, 4, 23-31.