(1)
สุชาติกุลวิทย์ อ. อิทธิพลของบิ๊กเดต้าต่อจริยศาสตร์และศีลธรรม. Buddhamagga 2019, 4, 32-41.