(1)
วิสุทฺธิเมธี พ.; มากมูลดี ส. สังคหวัตถุองค์ธรรมแห่งการสังคมสงเคราะห์. Buddhamagga 2019, 4, 10-19.