(1)
กิตติกาญจนโสภณ ธ.; ทั่วจบ ส.; ภูวคีรีวิวัฒน์ อ. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เขต 1. Buddhamagga 2019, 4, 37-43.